سراتوس

تاریخ: 15 May 2011 ساعت: 22:01 بازدید: 159 نویسنده: سراتوس

هزاره هاي كويته

 

از واقعه اي كه سرِ ده ها تن از برادران ما در آخرين روزهاي سال گذشته به وجود آمد فكر هزاران تاي ديگر را مخشوش ساخت. ما هم به خوبي مي دانيم كه اين اولين حادثه اي نيست كه ما مردم در شهر كويته تجربه مي كنيم، بلكه پيش از اين نيز چندين بار به صورت وقفه اي كتله ي عظيم و مهمي از برادران بي گناه مان را از ما جدا كرده بودند و تا اينكه از بزرگترين شخصيت سياسي و هنري ما (شهيد حسين علي يوسفي) هم دست برنداشتند و توسط حمله ي تروريستي به شهادت رساندند. و حالا در آخرين روزهاي سال 1388 چند تن از مردم زحمتكش و بي گناه ما را زير آماج حمله ي نامردانه قرار دادند و نوروز را براي چندين خانواده به سياه روز تبديل كردند.

     ما شايد بيش از اين فاجعه را بعد ازين نيز تجربه نماييم-همانطوري كه پيش از اين كرديم و چون نتوانستيم جلو همچو حوادث را بگيرم و از بي اتفاقي ما دشمن بهره بردند و براي ما تلك هاي فاجعه بار گذاشتند. پس از اين نيز اين امكان وجود دارد كه حملات تروريستي جان ده ها و شايد هم صدها تن از عزيزان مان را از ما بگيرند. اگر در اين مورد كدام اقداماتي صورت نگيرد و روشنفكران ما راه حل براي همچو رويدادها پيدا نكنند، امكان دارد اين خطر نسل نو ما را بيش از پيش تهديد نمايد!

      دقيقاُ نمي دانم علت اصلي وقوع همچو حوادث چيست و ريشه ي آن از كجا  منبع گرفته است، ولي اين را به خوبي درك مي نمايم كه گسترش و نفوذ هزاره ها در كويته، آن مردم (به ِخصوص بلوچها) را وامي دارد تا به هراس بيافتند و آنان نيز با استفاده از موقع، در از بين بردن عام و خاص اين مردم مي پردازند. از آنجايي كه دست سياسي ما مردم در حكومت پاكستان خيلي دراز نيست كه بتوانيم قدرت مطلق موقعيت خود را داشته باشيم، دليلي است كه ما مردم هميشه به ضربه هاي مهلك دشمن نشانه باشيم و بي اتفاقي ما اين ماجرا را آشكار ساخته است.

    اگر اين خاليگاه پر شود و مردم ما بتواند از صلاحيت كافي بر خوردار شوند، به خوبي راهي باز خواهد شد كه ديگر استعداهاي اين نسل كشته نشوند و به خوبي بتوانند به زندگي آرام خويش ادامه بدهند...

اميدوارم كه درك و احساس هزارگي ما ضعيف نشده باشد...

/خلیل/

 


سال-۱۳۸۹را-هزارها-در-كويته-سياه-تجليل-كردند سال-۱۳۸۹را-هزارها-در-كويته-سياه-تجليل-كردند سال-۱۳۸۹را-هزارها-در-كويته-سياه-تجليل-كردند سال-۱۳۸۹را-هزارها-در-كويته-سياه-تجليل-كردند سال-۱۳۸۹را-هزارها-در-كويته-سياه-تجليل-كردند امتیاز : 369 دیدگاه(0)

تاریخ: 15 May 2011 ساعت: 12:22 بازدید: 269 نویسنده: سراتوس

رنگین کمان اشک

در واپسین لحظه های زندگی

که در گیر ودار مرگم

در آندم که پیک اجل را

ورق ورق زنم

احساس با تو بودن

بر ریگزار قلبم جاری خواهد بود

در واپسین لحظه های زندگی

که تند باد مرگ برگهای زردم می دزدد

احساس تو وعشقت

در رنگین کمان دانه های اشکم خواهد درخشید

در واپسین لحظه های زندگی

که هیولای مرگ بال و پرم می بندد

نام سبز تو بر لبانم خواهد خشکید!

(سیروس)موضوعات:شعر و ادبیات ,
رنگین-کمان-اشک رنگین-کمان-اشک رنگین-کمان-اشک رنگین-کمان-اشک رنگین-کمان-اشک امتیاز : 823 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 15 May 2011 ساعت: 14:15 بازدید: 205 نویسنده: سراتوس

دوست گرامی!عزت آزاد

درود برشما!

        از اینکه به قولم وفانتوانستم. در روز موعود حاضر نشدم و چشم به راهت گذاشتم و دلت را رنجاندم، معذرت می خواهم.

ای مرام زندگی ام!!

         روز موعود از خانه برآمدم. رهسپار دیار شما شدم. به تو می اندیشدم. باخودم می گفتم که امروز تو چقدر زیبا، دیدنی، خوش رنگ و خوش زبان و … شده باشی. وقتی کنارت بنشینم. از کجا صحبت کنم؟ چگونه صحبت ها را آغاز کنم؟ که ناگاه کسی به شانه ام زد. و گفت:"کجا دوستم؟ سلام مانده نباشی." وقتی نگاه کردم دیدم یکی از دوستان بسیار نزدیک مان بود. همراهش مانده نباشی و احوال پرسی کردم. تا هنوز گپ ها تمام نشد که ترق ترق پایی به گوشم رسید و به چهار سویم یک نگاه ژرفی انداختم اما کسی را ندیدم. دوستم را پدرود گفتم. می خواستم حرکت کنم که جوان خوشقیافه، با کاکل های شانه زده، بوت های رنگ زده به پهلویم رسید و گفت:

"- چه هی چیزی یافتم؟ واو! پروانه. او کی پروانه ها را بسیار دوست دارد. پس باید این پروانه را برای او ببرم."

ای همسفر زندگی!

         نخست از دیدن این جوان خوشحال شدم. چون او نیز به دیدن یارش می رفت. اما وقتیکه گفت:"این را برای او ببرم. لرزیدم و تپش قلبم چهار چند شد و سرعتم را دوچند کردم. تا از او دور شوم. ولی فایده ای نداشت چون او تا اسیرم نکرد دنبالم را رها نکرد. گرچند میان سبزه ها، گلها پنهان شدم. ولی او پیدایم نمود و در بین دستانش زندانی نمود. هرچه  التماس کردم که رهایم کن. من هم به دیدن دوستم می روم. من نیز باکسی وعده ی ملاقات دارم. ولی او گوشش ناشنوا شده بود. گپ هایم را نمی شنید. فقط از خودش را می گفت:" که شیرین در کودکی پروانه ها را بسیار دوست داشت و با پروانه ها بازی می کرد. اکنون که شنیده ام، خوی کودکانه اش را فراموش نکرده است. تو یگانه سوغات هستی که خاطرات کودکانه ی مارا تازه می کند."

ای رفیق رویایم!

        تا هنوز گفت وگوی ما تمام نشده بود، که در یک کشت زار رسیدیم. راه باریک شد. مانند بند دل من هرچه پیش می رفتیم راه باریک تر می گردید. وقتی از میان انگشتان آن جوان بیرون را تماشا می کردم همه جاه سرسبز به نظرمی رسید. رفته رفته تا اینکه به خانه یی رسیدیم. خانه ای که دارای پنجره ی کوچک همانند چشمان من وتو، دروازه ی چوبی و کهنه چون لباس من و تو بود. به دم دروازه که رسیدیم، جوان دروازه را تک تک نمود. لحظه ی نگذشت که دروازه بازشد. نگاهم به جوان هجده ساله، صورت چون ماه چهارده، با قد نای مانند و لب ها چون غنچه ی نوشگوفا خیره گشت. جوان با لبخند زیر بروتش گفت:

- سلام عزیزم، مانده نباشی؟

در پاسخ از میان گلبرگ های یاقوتی شنیدم:

- سلام عزیزم. جور باشی تو مانده نباشی بیاخانه.

      او پیش و ماازپشت سرش رفتیم داخل و ما را به اتاق مهمانان راهنمایی کرد و خودش رفت زود چای آورد. در پیاله چای انداخت و شیرنی دانی را پیش جوان گذاشت و گفت:" سوغاتی ام کجاست؟ " جوان مرا به اوداد و گفت:" این هم سوغاتی یت. درست است. می پزیری؟" دخترک که مرا دید. یکباره از جایش برخواست و مرا از دستش گرفت و گفت:"سپاس عزیزم. باورم نمی شد که خاطرات کودکی را تاهنوز به یاد داشته باشی." واز گونه او یک بوسه مهرورزانه گرفت و از اتاق خارج شد و به اتاق دیکری رفت. کتابچه ی خاطراتش را از الماری بیرون آورد.  بالهام را قطع کرد و دربین ورق کتابچه ی خاطراتش گذاشت وخودم را در کشتزار رهانمود.

ای رنگین کمان زندگی ام!

اکنون که بی بال گشته ام. نمی توانم خانه ات بیایم. پس هرگیز فراموشم نکن.

ع.آزاد

 موضوعات:اجتماع و روانشناسی ,
--رنگین-کمان-زندگی-ام --رنگین-کمان-زندگی-ام --رنگین-کمان-زندگی-ام --رنگین-کمان-زندگی-ام --رنگین-کمان-زندگی-ام امتیاز : 729 دیدگاه(0)

تاریخ: 17 May 2011 ساعت: 12:48 بازدید: 293 نویسنده: سراتوس

شهر اسلام آباد، در یک نگاه عمومی نسبتا شهر مدرن به نظر می رسد، مردم آزادانه با اندیشه های متفاوت به شیوه های گوناگون زندگی می کنند. شهر از امنیت خوبی برخوردار است. در یک بازدید از این شهر توانستیم با چند تا نما برداری از گوشه و کنار این شهر موفق شویم که الان در این صفحه برای شما در دانلود قرار دادیم.

 

Isalam Abad

 

حجم فایل: 32 میگا بایت

نوعیت: jpg زیپ شده با win rar

 از اینجا دانلود کنیدموضوعات:متفرقه ,
چند-تا-عکس-با-کیفیت-HD-از-شهر-اسلام-آباد چند-تا-عکس-با-کیفیت-HD-از-شهر-اسلام-آباد چند-تا-عکس-با-کیفیت-HD-از-شهر-اسلام-آباد چند-تا-عکس-با-کیفیت-HD-از-شهر-اسلام-آباد چند-تا-عکس-با-کیفیت-HD-از-شهر-اسلام-آباد امتیاز : 792 دیدگاه(0)

تاریخ: 18 May 2011 ساعت: 08:16 بازدید: 37 نویسنده: سراتوس

(به نقل از بی بی سی)

 

 

چین از نظر تولید تحقیقات علمی می تواند در سال ۲۰۱۳، یعنی به مراتب زودتر از آنچه قبلا تصور می شد، از آمریکا پیشی بگیرد.

این، نتیجه گیری یک تحقیق عمده است که توسط آکادمی ملی علوم بریتانیا، به نام انجمن سلطنتی انجام گرفته است.

به نظر می آید کشوری که روزی قطب نما، باروت، کاغذ و چاپ را اختراع کرد، بار دیگر و به زودی از نظر علمی، در صدر قرار خواهد گرفت.

تحلیل و تفسیر این تحقیق، که یکی از معیارهای مهم سنجش تلاش های علمی است، نشان می دهد که چین از نظر علمی در سال های اخیر جهش بسیار چشم گیری داشته است. در این تحقیق، دستاوردهای علمی چین با آمریکا، اروپا و ژاپن مقایسه شده است.

آماری که در این تحقیق ارائه شده است، بر اساس تعداد مقالات علمی است که در نشریه های معتبر بین المللی منتشر می شود.

'جای تعجب نیست'

در سال ۱۹۹۶، سال آغاز این تحقیق، آمریکا ۲۹۲،۵۱۳ مقاله علمی منتشر کرد، که بیش از ده برابر مقالات علمی چین بود (۲۵،۴۷۴).

تا سال ۲۰۰۸، تعداد مقالات آمریکا کمی افزایش یافت و به بیش از ۳۱۶ هزار رسید، در حالیکه تحقیقات علمی منتشر شده چین به بیش از هفت برابر رسید.

در پیش بینی های قبلی و براساس رشد علمی که برای چین در نظر گرفته شده بود، تصور می شد که چین احتمالا بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی از آمریکا جلو بیافتد.

اما تحقیق جدید نشان می دهد که چین بعد از پیشی گرفتن از بریتانیا، دومین کشور بزرگ تولید کننده تحقیقات علمی، تا دو سال دیگر می تواند از آمریکا هم سریعتر در این زمینه پیشرفت کند.

پروفسور کریس لوولین سمیت، مسئول ارشد تهیه این تحقیق، می گوید: "با توجه به میزان سرمایه گذاری چین در زمینه تحقیق و توسعه، از شنیدن این پیش بینی تعجب نکردم."

دولت چیناز سال ۱۹۹۹ به بعد میزان سرمایه گذاری در این زمینه را سالانه بیست در صد افزایش داده است و این رقم اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۰۶ در حدود یک و نیم میلیون دانشجوی چینی در رشته های مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند.

در این تحقیق تاکید شده است که دستاوردهای علمی آمریکا در مجموع کاهش نخواهد یافت و در عین حال کشورهایی مانند ژاپن فرانسه هم این فرصت را خواهند داشت تا با چین به رقابت بپردازند.

پوفسور لوولین سمیت می گوید: "اما کاملا مشخص است که چین به القوه می تواند در آینده نزدیک و یا نه چندان دور، از آمریکا جلو بیفتد".موضوعات:اجتماع و روانشناسی ,
چین-از-نظر-تحقیقات-علمی-'از-آمریکا-پیشی-خواهد-گرفت' چین-از-نظر-تحقیقات-علمی-'از-آمریکا-پیشی-خواهد-گرفت' چین-از-نظر-تحقیقات-علمی-'از-آمریکا-پیشی-خواهد-گرفت' چین-از-نظر-تحقیقات-علمی-'از-آمریکا-پیشی-خواهد-گرفت' چین-از-نظر-تحقیقات-علمی-'از-آمریکا-پیشی-خواهد-گرفت' امتیاز : 676 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 06 آبان 1392
سه شنبه 23 مهر 1392
یکشنبه 20 اسفند 1391
سه شنبه 08 اسفند 1391
پنجشنبه 26 بهمن 1391
پنجشنبه 26 بهمن 1391
شنبه 23 دی 1391
سه شنبه 02 خرداد 1391
پنجشنبه 22 دی 1390
سه شنبه 04 بهمن 1390

مطالب محبوب

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390
یکشنبه 25 اردیبهشت 1390
سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
پنجشنبه 22 دی 1390

صفحات مطالب